Strona Główna  »  Nasza szkoła  »  Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH LUB TWOJEGO DZIECKA DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻECIE PAŃSTWO SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI

Współadministratorami danych osobowych są:

 1. Szkoła Podstawowa „PARNAS”, ul. Zielińskiego 38, 53-534 Wrocław.
 2. TEB Edukacja sp. z o.o., ul. Pastelowa 16, 60-198 Poznań.

Jeśli macie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych Waszych lub Waszego dziecka oraz przysługujących WAM praw, proszę skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@teb-edukacja.pl

W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Cele marketingowe

W celach marketingowych Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przez 10at liczonych od 1 stycznia roku następującego po dacie wyrażenia zgody. Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przesyłać informacje na temat naszej oferty, wydarzeń przez nas organizowanych i promocji, które przygotowaliśmy.

Media społecznościowe

W zakresie działania w mediach społecznościowych będziemy przetwarzać dane Twoje lub Twojego dziecka w następujących celach:

 1. prowadzenia naszego profilu/kanału w mediach społecznościowych, na warunkach przez nie określonych i informowania za ich pośrednictwem o naszej aktywności, organizowanych przez nas wydarzeniach oraz oferowanych produktach i usługach;
 2. kontaktu z Tobą lub Twoim dzieckiem;
 3. analizy funkcjonowania, popularności i sposobu korzystania z naszego profilu/kanału;
 4. przesyłania informacji handlowych, w tym zaproszeń na organizowane przez nas wydarzenia, za pośrednictwem funkcjonalności profilu/kanału.

Podstawą prawną przetwarzania danych w wymienionych wyżej celach jest nasz prawnie uzasadniony interes, który polega na promocji naszej działalności i poszerzaniu grona naszych sympatyków oraz udzielaniu odpowiedzi na Twoje pytania. Dane osobowe przetwarzamy przez okres Twojej lub Twojego dziecka aktywności związanej z profilem/kanałem, a następnie maksymalnie do usunięcia Waszych kont lub usunięcia Was z profilu/kanału. Poza tym Wasze dane będziemy przetwarzali również w celu ustalenia roszczeń, obrony przed nimi i ich dochodzeniu, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Dane te przetwarzamy do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa.

Uzyskiwanie dotacji oświatowych

W celach uzyskiwania dotacji oświatowych będziemy przetwarzali dane Twoje i Twojego dziecka na podstawie przepisów wustawy o finansowaniu zadań oświatowych przez okres wskazany w tych przepisach.

Realizacja usług edukacyjnych i archiwizacja danych po zrealizowaniu usługi

W celach realizacji usług edukacyjnych, podejmowania niezbędnych czynności przed zawarciem umowy oraz archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi, dane Twoje oraz Twojego dziecka będziemy przetwarzali na podstawie zawartej umowy lub ustawy systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe, przez czas:

 1. 50 lat liczonych od dnia 1 stycznia roku następującego po dacie zawarcia umowy w przypadku dokumentacji szkolnej,
 2. okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w przypadku innych usług edukacyjnych (np. szkoleń),
 3. 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, jeśli Twoje dziecko nie podejmie u nas nauki.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Masz prawo żądania:

 1. dostępu do treści Twoich lub Twojego dziecka danych,
 2. sprostowania Twoich lub Twojego dziecka danych,
 3. usunięcia Twoich lub Twojego dziecka danych, jeżeli:
  • wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • Twoje lub Twojego dziecka dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
  • wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich lub Twojego dziecka danych w celach marketingowych,
  • wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich lub Twojego dziecka danych w celu dostosowania naszych usług do Twoich lub Twojego dziecka preferencji,
  • Twoje lub Twojego dziecka dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 4. ograniczenia przetwarzania Twoich lub Twojego dziecka danych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich lub Twojego dziecka danych,
 6. przenoszenia Twoich lub Twojego dziecka danych,
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, o ile następuje ono na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie Twoich lub Twojego dziecka danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych (w tym prowadzenia działań w mediach społecznościowych) jest dobrowolne.
Podanie danych w celach realizacji usług edukacyjnych i archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi jest wymagane ustawowo lub jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli odmówisz podania swoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, nie będziemy mogli zrealizować dla Ciebie lub Twojego dziecka usługi.

W JAKI SPOSÓB DOPASOWUJEMY USŁUGI DO TWOICH LUB TWOJEGO DZIECKA ZAINTERESOWAŃ I PREFERENCJI?

Dane osobowe zebrane w celach marketingowych będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany, w formie profilowania. Oznacza to, że dzięki analizie podanych przez Ciebie danych przedstawimy ofertę dopasowaną do Twoich lub Twojego dziecka potrzeb.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Jako organ prowadzący szkoły na co dzień korzystamy z usług firm, dzięki którym zapewniamy najwyższy standard obsługi. Twoje lub Twojego dziecka dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych) lub podwykonawcą (np. agencją marketingową). Twoje lub Twojego dziecka dane możemy przekazać również podmiotom powiązanym z nami kapitałowo lub osobowo. W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie przez nas wskazanych. W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas jako Administratora z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

W związku z korzystaniem przez nas z mediów społecznościowych, Twoje lub Twojego dziecka dane osobowe mogą być przekazywane właścicielom portali: m.in. Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, a także obsługującym nas agencjom marketingowym.

Dostawcy Administratora mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych Użytkownika poza terytorium EOG, Administrator zadbał, aby dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych.

W związku z korzystaniem przez nas z narzędzi Microsoft Office 365, dane osobowe mogą być przekazywane poza terytorium EOG, w tym do USA.

Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w na adres email Inspektora Ochrony Danych.

Może zaistnieć również konieczność, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje lub Twojego dziecka dane osobowe innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Niemniej zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizowany jest wnikliwie, aby nie przekazać informacji osobom lub podmiotom nieuprawnionym.

"Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek." - Albert Einstein

Napisz do nas